Algemene voorwaarden VanBuitenSport

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

De organisatie: VanBuitenSport

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van VanBuitenSport, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij VanBuitenSport

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met VanBuitenSport voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten

Personal Trainer: Mascha van Buiten

Activiteit(en): Personal Training, oncologie personal training,  (kickboks)bootcamp,  en voedingsadvies

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij VanBuitenSport. Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van VanBuitenSport zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van VanBuitenSport geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

ARTIKEL 3. INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan VanBuitenSport te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande aan VanBuitenSport door te geven.

ARTIKEL 4. TIJDSTIP EN PLAATS

Bij de bevestiging van de inschrijving zal VanBuitenSport, in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is VanBuitenSport bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor VanBuitenSport alsook de deelnemer.

ARTIKEL 5. VERANTWOORDELIJKHEID

Op VanBuitenSport rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door VanBuitenSport samengesteld. VanBuitenSport voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. VanBuitenSport is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van VanBuitenSport. Dit betekent dat VanBuitenSport niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. VanBuitenSport is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is VanBuitenSport niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door VanBuitenSport georganiseerde activiteiten. VanBuitenSport is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen VanBuitenSport wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die VanBuitenSport aanbiedt.

De deelnemer is jegens VanBuitenSport aansprakelijk wanneer VanBuitenSport op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient VanBuitenSport te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7. ONTBINDING

VanBuitenSport is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de bevestiging van de inschrijving zal VanBuitenSport meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is VanBuitenSport gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan VanBuitenSport te voldoen. Indien VanBuitenSport over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van VanBuitenSport is het BTW 21%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is VanBuitenSport gerechtigd de prijzen te verhogen.

ARTIKEL 9. ZIEKMELDING

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan VanBuitenSport. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders kunnen de kosten van de diensten worden doorberekend.

ARTIKEL 10. OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. VanBuitenSport is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

ARTIKEL 11. GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met VanBuitenSport aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

ARTIKEL 12. VERTROUWELIJKHEID

VanBuitenSport dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. VanBuitenSport is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. VanBuitenSport is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van VanBuitenSport gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. VanBuitenSport houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

ARTIKEL 13. DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door VanBuitenSport. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. VanBuitenSport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met VanBuitenSport die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. VanBuitenSport is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door VanBuitenSport voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van VanBuitenSport Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van VanBuitenSport.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van VanBuitenSport zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door VanBuitenSport ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door VanBuitenSport zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot VanBuitenSport. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar VanBuitenSport is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.